TOYOTA

TOYOTA

TOYOTA

Our Team

Gordon McGrath

Gordon McGrath

Captain
Gene McNulty

Gene McNulty

Player
Gordon Bell

Gordon Bell

Player
Dean Jenkins

Dean Jenkins

Player
Brian Batte

Brian Batte

Player
Brad Swisher

Brad Swisher

Player
Jared Takeshita

Jared Takeshita

Player
Ryan McNulty

Ryan McNulty

Player
Kevin Vybihal

Kevin Vybihal

Player
John Bortolotti

John Bortolotti

Player
Jonathan Gauthier

Jonathan Gauthier

Player
Ivan Bondarenko

Ivan Bondarenko

Player
Steve Udick

Steve Udick

Player
Mark Linsky

Mark Linsky

Player